StaVaZa: Dijkversterking G’berg en Amertak

Ingekomen brief van Waterschap Brabantse Delta:”Stand van zaken dijkversterking Geertruidenberg en Amertak.

Beste klankbordgroepleden

Er is veel te doen geweest rondom het dijkverbeteringsproject Geertruidenberg en Amertak. Met name over de Slikpolder. Dat is voor u als klankbordgroeplid uiteraard geen nieuws. Graag willen we u nu informeren over het vervolg. Met het vaststellen van de voorkeursalternatieven voor de Slikpolder, Donge-Oost en Amertak is de verkenningsfase afgerond en bevindt het project Dijkversterking Geertruidenberg en Amertak zich in de aanloop naar de planuitwerkingsfase.

Plan van aanpak
Ondertussen is er door de projectorganisatie een plan van aanpak opgesteld voor de planuitwerking. Dit plan van aanpak vormt de basis voor de aanvraag van subsidie die verleend wordt door het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Door het HWBP is er inmiddels een review uitgevoerd op het plan. Het plan van aanpak voor deze fase willen we binnenkort aan u presenteren.

Opsplitsen project
Gezien het verschil in de aard van de problematiek tussen de verschillende trajecten binnen het totale project hebben we gekozen voor een aanpak op twee trajecten namelijk de Amertak als een traject en de Slikpolder/oostelijke Dongedijk als het tweede traject. Hiermee voorkomen we dat er onnodig moet worden gewacht met het vaststellen van projectplannen

Solide draagvlak
Overheden, belangenbehartigers, burgers en bedrijven worden betrokken bij de keuze voor het ontwerp. Er zal moeten worden geïnvesteerd in het herwinnen van draagvlak en vertrouwen in het bestuur van het waterschap. Dit willen we op een zo transparante en zorgvuldig mogelijke wijze vormgeven.

Zo maken we voor de Slikpolder een esthetisch ontwerp in samenwerking met de gemeente. Dit ontwerp zal zowel de inrichting van de Slikpolder als het ontwerp van de dijk bevatten en zal dienen als basis om met de omgeving de (on)mogelijkheden en implicaties te verkennen. Het geeft een goed beeld van de toekomstige situatie. Wensen en ideeën zijn hierbij van harte welkom.

Voor de Amertak spelen dit soort problemen in mindere mate. Het betreft hier een door de omgeving gedragen voorkeursalternatief. De planuitwerkingsfase is hierdoor naar verwachting een stuk korter.

Gesprekken
Voorafgaand aan de planuitwerkingsfase willen we de komende maanden benutten om met de bewoners van de Slikpolder in gesprek te komen. We willen de bewoners de kans geven om individueel nog hun zorgen en vragen middels een persoonlijk gesprek kenbaar te maken. Wellicht hebben de bewoners nog andere wensen en ideeën die we nog niet eerder opgehaald hebben. We zijn oprecht benieuwd op welke wijze zij geïnformeerd willen worden over het vervolg, wat ontbreekt of waar juist behoefte aan is. Samen met de uitkomsten van de evaluatie, ontstaat er dan een goed beeld van wat nodig is om samen invulling te geven aan de volgende fase.

Voor beide deelprojecten zullen binnenkort ook de klankbordgroepleden worden bezocht om de stand van zaken met jullie te delen. Graag willen we met de ambtelijke werkgroep en de bestuurlijke stuurgroep proactief aan de slag met de planuitwerking.

Evaluatie participatieproces
Het waterschap wil lering trekken uit het participatieproces dat tijdens de verkenningsfase heeft plaatsgevonden. Dit proces is de afgelopen maanden geëvalueerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam. De resultaten en leerpunten uit deze evaluatie worden eind november aan het Algemeen bestuur aangeboden en worden uiteraard meegenomen in de planuitwerkingsfase. De uitkomsten delen wij graag met u in het volgende te plannen klankbordgroep overleg.

Met vriendelijke groet,

Ad Mureau
Omgevingsmanager
Project dijkversterking Geertruidenberg en Amertak
Ontwerp & Realisatie

Waterschap Brabantse Delta
Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda | Postbus 5520, 4801 DZ Breda