Stimuleren met borg van €6.5 mln

Middels een raadsvoorstel voor de raadsvergadering van 16 december 2010 stelt het college aan de raad het volgende voor:

In te stemmen met stimulering van de bouw van het 3e en laatste bastion van deelgebied De Vesting, het Koninginnenbastion, te Geertruidenberg door –samen met de provincie- borg te staan voor de betaling van aflossing en rente van een lening ad € 13 mln. aan Stichting WSG. Provincie en gemeente zijn elk voor 50% (i.c. maximaal € 6.5 mln.) verantwoordelijk. Als contragarantie zal de grond door Stichting WSG worden ingebracht en zal WSG een recht van 1e hypotheek vestigen op de kavels en te bouwen woningen t.b.v. de provincie en de gemeente ter zekerstelling.

Deze borgstelling zou dus nog ‘slechts’ een ‘stimuleringsmaatregel’ zijn. Ook wordt vermeld dat de risico’s minimaal zijn en in hetzelfde raadsvoorstel wordt tevens vermeld dat de start van de bouw voor 1-1-2011 dient te gebeuren en de start van de verkoop voor 1-10-2010. Alleen dan kan de bouw plaatsvinden met behulp van provinciale ondersteuning ter stimulering van de woningbouw in Noord-Brabant.

Ook wordt vermeld dat de raad recentelijk besloten heeft dat:
de gemeente niet bereid is geldleningen aan derden te verstrekken of als borg garant te staan. Bij besluiten, die niet binnen deze beleidsregels vallen, vraagt het college vooraf instemming van de raad. In de onderhavige situatie achten wij het belang om het 3e (middelste) bastion op korte termijn te realiseren en daarmee de bebouwing van de kern Geertruidenberg aan deze zijde af te ronden van zodanig belang, dat wij hiervoor als borg garant willen staan.

De vraag dringt zich dan toch op of de gemeente in de toekomst bereid is om op een dergelijke creatieve manier ter stimulering ook voor andere lokale bedrijven borg wil gaan staan……..