Structuurvisie ligt ter inzage

Vanaf 3 april ligt de Herziening Structuurvisie Plus 6 weken ter inzage. Deze visie bevat de hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente tot 2040. De ontwerpstructuurvisie met nadere info is te raadplegen via Geertruidenberg.nl (actueel/ bekendmakingen/ overige officiële bekendmakingen).

Voor de bedrijvigheid/het ondernemen lijkt dit een niet/minder belangrijke materie. Maar recentelijk is reeds geconstateerd dat men middels deze visie poogt op bedrijventerrein Dombosch een recreatieve zone langs de Donge te realiseren. Ook blijkt uit de visie dat men een deel van bedrijventerrein Gasthuiswaard wil ontwikkelen tot extensief recreatief landschap waardoor de bedrijvigheid aldaar min of meer naar achteren gedrongen wordt.

De structuurvisie bevat cruciale hoofdlijnen die bepalend zijn voor de richting van deze gemeente de komende jaren. Men streeft naar een gemeente waar het oa goed wonen en recreëeren is, populair onder dagjesmensen maar ook in de langere verblijfsduur wordt voorzien middels enkele hotels. Men wil nieuwe woonlocaties toevoegen en verplaatsingsmogelijkheden voor bedrijven bieden in combinatie met versterking van de ecologische en landschappelijke structuur.

In een bekende tv-reclame opperde men wel eens om ‘de boot te verkopen’. Gelet op de (droom)wensen zoals verwoord in deze visie wellicht beter voor ondernemers om in boten te gaan investeren……….