Subsidies, maak er gebruik van!!

Als je als ondernemer vooruit wil, óp naar je bestemming, kunnen subsidies goed van pas komen. Om bijvoorbeeld net een stukje risico af te dekken, wat je zelf niet wilt lopen. In deze nieuwe rubriek brengt Raaf Business Innovation maandelijks regelingen onder de aandacht waar je als ondernemer je voordeel mee kunt doen.

SLIM-mkb

Ontwikkelingen in de samenleving, technologie en arbeidsmarkt zorgen dat er anders moet worden aangekeken tegen scholing en ontwikkeling. Werkgevers die hun mensen in staat stellen zich continu te ontwikkelen, weten de beste mensen aan zich te binden en daar wordt hun bedrijf succesvoller van. De SLIM-regeling die 2 maart weer opengaat, is bestemd voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf. Subsidie kan worden verstrekt voor het bekostigen van de volgende activiteiten:

A: de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;

B: het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;

C: het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of

D: het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Een initiatief heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. Initiatieven moeten binnen drie maanden na toekenning starten.

Maximale subsidiebijdrage

De subsidie voor A, B en C bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten voor een kleine onderneming en 60% van de subsidiabele kosten voor een middelgrote onderneming. De subsidie voor D is een tegemoetkoming in de kosten die een ondernemer maakt. De subsidiabele vergoeding wordt verleend naar rato van het aantal weken dat de leerling, deelnemer of student bij de beroepspraktijkvorming aanwezig is geweest, met een maximum van 40 weken en € 2700 per jaar. Verder geldt dat het maximale subsidiebedrag voor mkb-ondernemingen minder dan € 25.000 bedraagt.

De deadline voor deze regeling ligt op 31 maart 2021. Aanvragen worden inhoudelijk beoordeeld. Bij overtekening bepaalt een loting de volgorde van beoordelen.

Ander nieuws

  • Aanjagen, ontwikkelen en initiëren van projecten die goed zijn voor West-Brabant en de regio op de kaart zetten, dat doet het Onderzoek & Ontwikkelfonds. De eerste ronde van de subsidieregeling is tot en met 21 februari geopend. Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen, zowel privaat als publiek die in West-Brabant gevestigd zijn. Indien de subsidieaanvrager een private partij betreft, moet sprake zijn van samenwerking met minimaal een andere partij. Samenwerking in triple-helix verband wordt aangemoedigd. Meer informatie is te vinden op de website van Regio West-Brabant.
  • Flexwoningen kunnen op korte termijn bijdragen aan het verlagen van de druk op de woningmarkt in Brabant. Middels een subsidieregeling stelt de provincie budget beschikbaar voor kleinschalige projecten van particuliere initiatiefnemers en woningbouwcoöperaties. De eerste tranche loopt tot en met 27 mei 2021!
  • Een haalbaarheidsproject uitvoeren om de technische en economische risico’s in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject? Zoals bijvoorbeeld een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek? De MIT-Haalbaarheid gaat naar verwachting begin april weer open. Deze regeling is doorgaans op de dag van openstelling al overtekend, dus het is belangrijk uw projectaanvraag eind maart al klaar te hebben liggen. Meer informatie volgt zodra bekend!