Taakverdeling B&W bekend gemaakt

Dinsdag 11 april heeft het college voor het eerst in de nieuwe samenstelling vergaderd: Ad van Onzenoort van Keerpunt 74, Antoon van den Enden van de PvdA, Lida Verschuren van het CDA en Louise Laurijssen van de VVD o.l.v. burgemeester Matthieu Meijer en ondersteund door de adviseur van het college, gemeentesecretaris Harold Willems. Hoofdagendapunt was het vaststellen van de portefeuilleverdeling en de vervangingsregeling.
Wie gaat wat doen? • De volgende taakverdeling is afgesproken:
  Matthieu Meijer, burgemeester:Algemeen juridische en bestuurlijke zaken, Voorlichting en representatie, Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving/ Ontwikkeling integrale handhaving, Ontwikkeling Wijk- en buurtbeheer, Burgerzaken, Volksgezondheid en Personeel en Organisatie.


 • Ad van Onzenoort van Keerpunt 74, loco-burgemeester:
  Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Grondzaken, Monumenten, Bouwen en wonen, Gemeentelijke eigendommen en Zwembaden.


 • Antoon van den Enden van de PvdA:
  Welzijn (jeugdbeleid, ouderenbeleid, vrijwilligerswerk), Sociaal cultureel werk (w.o. Dorpshuizen), Onderwijs, Sociale Zaken, Sportbeleid, Sportverenigingen en Sportaccommodaties en WMO/ WVG/ Kleinschalig Collectief Vervoer.


 • Lida Verschuren van het CDA:
  Openbare werken, Beheer openbare ruimte, Verkeer en Vervoer, Toerisme en recreatie, Wijk- en speelvoorzieningen, Cultuur (De Schattelijn, bibliotheek, muziekschool en kunst).


 • Louise Laurijssen van de VVD:
  Financiën, Economische zaken, Milieu, Wet WOZ, Facilitaire zaken, Inkoop- en aanbestedingsbeleid, Informatisering & automatisering.

Breed beleid voor iedereen

De partijen Keerpunt 74, PvdA, CDA en VVD hebben de afgelopen periode met elkaar en in eigen kring overlegd over het coalitieprogramma voor 2006 – 2010. Verder was er op 23 maart een bijeenkomst met alle gemeenteraadsleden. De uitkomst hiervan is het coalitieprogramma ‘Breed Beleid voor Iedereen’. Breed, niet alleen omdat het een brede coalitie is, maar vooral omdat het college er breed voor iedereen is.

Veel te doen

Er is veel te doen de komende jaren. Het college noemt het plan Dongeburgh. Kwaliteit en duurzaamheid staan hierin voorop, waarbij de twee woonkernen op beide oevers van de rivier sterker dan ooit op elkaar gericht zullen zijn. Dit project zorgt voor een ware metamorfose van de gemeente Geertruidenberg: bedrijvigheid wordt verplaatst voor woningbouw. Verder zal de infrastructuur verbeterd worden, denk maar aan de aanleg van de Westtangent. Het college wil u een prettige woonomgeving bieden, met voldoende werk, winkels en diensten en faciliteiten die sociale binding mogelijk maken. Er zal bijzondere aandacht zijn voor economische motoren als Dombosch en het winkelhart in Raamsdonksveer. Daarnaast zal er veel aandacht zijn voor nieuwe wetgeving zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Omgevingsvergunning. Ontwikkelingen die passen in het dienstverleningsconcept zoals de gemeente dat voorstaat.

Algemeen Bestuur
In de dienstverlening aan u als burger speelt de Gemeentewinkel en het wijkgerichte werken een belangrijke rol. Zo zult u voor meer producten en diensten bij één loket terecht kunnen in de Gemeentewinkel. Andere punten zijn: • U hoeft niet meer te wachten: we gaan meer op afspraak werken waardoor u zo mogelijk direct geholpen wordt.


 • Wijk- en buurtbeheer en wijkgericht werken van de buitendienst zullen verder uitgebouwd worden.


 • Het beantwoorden van brieven en meldingen zal verbeterd worden.


 • Uw inbreng als burger in het bestuur zal verbeterd en versterkt worden.


 • De inhuur van externen moet beperkt worden. Er zal beleid voor opgesteld worden met strakke criteria waaraan de inhuur moet voldoen. De uitgaven hiervoor moeten lager zijn dan in 2005.


 • De huisvesting van de raad en griffie moet beter. Wellicht moet het voormalige Trema-gebouw bij het gemeentehuis betrokken worden om zo voldoende fractie- en werkkamers te creëren.

Openbare orde en veiligheid
Het college wil: • een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) aanstellen;


 • werken aan een scheiding van vergunningverlening en handhaving.

Beheer openbare ruimte
Het college wil het onderhoud van wegen en groen tenminste op het huidige niveau handhaven en zo mogelijk een hoger niveau bereiken.
Verkeer en Vervoer
Met het realiseren van de Westtangent kan ook het afwikkelen van de verkeersstromen opnieuw onder de loep worden genomen. De Stationsweg wordt heringericht. Het college wil doorgaand vrachtverkeer ontmoedigen door de maximale aslast te beperken. De levensduur van de brug wordt zo ook verlengd.
Het verkeer door de kern Raamsdonksveer moet in goede banen worden geleid. De bereikbaarheid van parkeervoorzieningen krijgt hierbij speciale aandacht.
De veiligheid van het langzaam verkeer zal voortdurend aandacht hebben. In het bijzonder zal dat bij de herontwikkeling van de Stationsweg, de toeleiding naar het Dongemond College en Dombosch het geval zijn.
Het openbaar vervoer: er moet een oplossing worden gevonden voor het busstation bij de Van Wijngaardenstraat. Ook moeten er abri’s bij bushaltes worden geplaatst. Het spreekt vanzelf dat hierover overlegd zal worden met belanghebbenden.

Parkeren
De parkeernota is in voorbereiding. Als deze af is, moet de nota vastgesteld worden.
De parkeerplaatsen Oostpolder en achter ‘De Schattelijn’ verdienen hierbij speciale aandacht.
Voor het verbeteren van de parkeermogelijkheden bij de Lambertuskerk moeten soberheid en doelmatigheid uitgangspunten zijn.

Economische structuur
Het economisch beleid zal verder worden uitgewerkt. De vastgestelde startnotitie is de basis hiervoor. Er zal ambtelijke capaciteit en budget vrijgemaakt worden om stimulerings-maatregelen uit te voeren.Samen met de ondernemers zal gekeken worden naar kansen om het voorzieningenniveau in de kernen Geertruidenberg en Raamsdonk te verbeteren of om een verdere teloorgang daarvan te voorkomen.

Onderwijs


 • Op onderwijsgebied zijn de volgende afspraken gemaakt:
  De bezuinigingen op de onderwijsbegeleidingsdienst (Edux) worden ongedaan gemaakt.

 • Per kern zal voorzien worden in de behoefte aan basisonderwijs.

 • Vervangende nieuwbouw voor basisschool ‘De Peuzelaer’ (budgetneutraal) wordt bezien in het kader van de totale gebiedsontwikkeling.

 • Bekeken zal worden hoe de ruimtebehoefte van het Dongemond College financieel verantwoord kan worden ingevuld.

Cultuur, recreatie en sport
Er moet een samenhangend beleid ontwikkeld worden tussen culturele locaties in de diverse kernen. Ook moet er een beslissing worden genomen over ‘De Schattelijn’. Verder wil het college:


 • Stappen ondernemen de openbare bibliotheken als volgt te organiseren: één hoofdvestiging in het centraal gelegen Raamsdonksveer, één uitleenpunt in Geertruidenberg en één uitleenpunt in Raamsdonk.

 • Het jongerenplatform nieuw leven inblazen, zorgen voor meer gevarieerde voorzieningen en bestaande verenigingen stimuleren om een actief jongerenbeleid te voeren.
  de bestaande speelvoorzieningen kwalitatief goed en veilig in stand houden en in Dongeburgh nieuwe speelvoorzieningen realiseren.

 • Het ouderenbeleid aanpassen op het gebied van wonen, zorg en welzijn als het onderzoek (Hoe ouderenproof is de gemeente Geertruidenberg?) daar aanleiding toe geeft.

 • Dat er twee buitenzwembaden blijven bestaan die aan de eisen uit de Wet Hygiëne Bad-en Zweminrichtingen voldoen.

 • Dat de sportvoorzieningen in Raamsdonksveer Zuid veilig, bereikbaar en aangepast aan deze tijd moeten zijn. Er wordt gezocht naar een goede langetermijnoplossing, waarbij de wensen van de verenigingen van groot belang zijn. Verplaatsing sluit het college niet uit.

 • Een sporthal bij het Dongemond College die overdag door het Dongemond College gebruikt wordt en die in de avonduren/weekenden voor verenigingen toegankelijk is.

Sociale voorzieningen en werkgelegenheid
Het college wil: • zo veel mogelijk cliënten van Sociale Zaken laten uitstromen.


 • het geld voor reïntegratietrajecten zo goed mogelijk benutten.


 • het leidend principe ‘Work First’ wordt; als dit in individuele gevallen niet mogelijk is, wordt sociale activering toegepast (bijv. vrijwilligerswerk).


 • alle mogelijkheden voor kwijtschelding en ondersteuning voor minima maximaal benutten.


 • dat aanvragers van een bijstandsuitkering moeten kunnen rekenen op een adequate en tijdige beslissing. Terwijl zij op deze beslissing wachten, moeten zij voldoende geld krijgen om de noodzakelijke levensbehoeften en vaste lasten zoals gas, water en licht te betalen.


 • dat het voorzieningenniveau in het kader van de AWBZ gehandhaafd blijft. Het beschikbare budget is geoormerkt voor dit doel. Bij het uitbouwen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zal op goede wijze samengewerkt moeten worden met corporaties, zorgaanbieders, zorgvragers, klankbordgroepen en cliëntenparticipatie. Als lokale overheid zal de gemeente hierin een coördinerende en faciliterende rol vervullen.
  een evaluatie van de huidige praktijk van de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Hierbij zal nadrukkelijk gekeken worden naar het voorzieningenniveau in relatie tot de verhuisplicht.

Volksgezondheid en milieu
Het college wil geen wijzigingen in het beleid van volksgezondheid en milieu. Dankzij de nieuwe milieustraat zal de gemeente beschikken over voldoende en efficiënte mogelijkheden om afvalstoffen te scheiden. Goede voorlichting, controle en handhaving op het gebied van afvalstoffen blijft belangrijk.De nota duurzame ontwikkeling zal vastgesteld worden om duurzaam bouwen daadwerkelijk te realiseren.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Het college heeft geconstateerd dat in het plan Dongeburgh wordt voldaan aan de overeengekomen percentages huurwoningen en betaalbare koop. Verder heeft het college de volgende uitgangspunten geformuleerd voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting: • Goedkope huur- en koopwoningen moeten behouden worden in plaats van gesloopt, zo lang dat verantwoord is.


 • Niet iedere open ruimte moet worden volgebouwd.


 • Voordat een bouwlocatie voor ontwikkeling in aanmerking komt, moet de locatie getoetst worden aan criteria. Zo krijgen de volgende locaties voorrang:
  – waar een milieutechnisch probleem wordt opgelost;
  – waar direct of indirect mogelijkheden zijn om de percentages van de woningdifferentiatie uit de woonvisie te halen;
  – waar de ruimtelijke kwaliteit verbeterd wordt;
  – waar kansen zijn om woningen voor jongeren en jonge gezinnen te realiseren.
  Er wordt gewerkt met (meer)jarenprogramma’s en deze moeten voldoen aan de woonvisie.

De Gebiedsontwikkeling Centrum leeft breed onder de bevolking en onder alle partijen in de raad. Er moet sprake zijn van een compleet en aantrekkelijk centrum, waarin de mix van werken en wonen optimaal benut wordt. Het college streeft naar de vestiging van een supermarkt aan de Keizersdijk. Verder moet bij het aanpassen van de Keizersdijk de veiligheid van fietser en voetganger voorrang krijgen. Over de ontwikkeling van ‘Het Anker’ wordt nog nagedacht (of en hoe).
Bij de Gebiedsontwikkeling terrein ‘Ashland Sudchemie’ en omgeving wil het college de omgeving betrekken. Het geheel moet een kwaliteitsimpuls krijgen. Het college wil een jachthaven annex passantenhaven laten ontwikkelen in de private sector. Ook zal onderzocht worden of passantensteigers in de Donge geplaatst kunnen worden.

Financiën
Het college zal deze uitdagingen op een solide en verantwoorde wijze financieren. In ieder geval mag de eigen vermogenspositie niet verder aangetast worden; zo mogelijk moet deze versterkt worden.