Uitnodiging bijeenkomst Accomodatiebeleid 2016

Maakt u gebruik van de gemeentelijke accomodaties in de gemeente Geertruidenberg? En bent u benieuwd naar wat de gemeente van plan is hiermee? Kom dan naar de bijeenkomst over het Accomodatiebeleid 2016. Er vindt in iedere kern een bijeenkomst plaats. U bent van harte welkom.

Gemeente

“Samen Presteren”
In 2013 heeft het gemeentebestuur van Geertruidenberg met de notitie “Samen Presteren” het accommodatiebeleid voor de maatschappelijke organisaties opgesteld. In deze notitie is aangegeven dat na twee jaar een tussenstand wordt opgemaakt. Waar staan we met ons lokaal accommodatiebeleid en welke aanpassingen en/of aanscherping verdienen aanbeveling?

De notitie “accommodatiebeleid 2016” geeft aan welke beleidslijn het college van B&W voor ogen staat als het gaat om beheer en exploitatie van gemeentelijke gebouwen. Maar dat zijn voornemens want uiteindelijk is het aan de gemeenteraad daarmee in te stemmen. Streven is het accommodatiebeleid in de raadsvergadering van 28 april as. aan de orde te stellen. U kunt de notitie en de stukken hier vinden.

Geef uw mening
De gemeenteraad is ongetwijfeld benieuwd naar uw mening over de “wat vraag”.
Daarom stellen wij u graag in de gelegenheid uw opvatting naar voren te brengen. We hebben er voor gekozen in een drietal bijeenkomsten (per kern) u te informeren over welke koers wij met instemming van de raad willen zetten. Kunt u zich daarin vinden? En natuurlijk zijn we ook geïnteresseerd in opvattingen welke niet stroken met wat ons voor ogen staat.

Kom naar de bijeenkomst in uw eigen kern
U bent van harte uitgenodigd om een van deze bijeenkomsten bij te wonen. De bijeenkomsten vinden respectievelijk plaats op:

Dinsdag 22 maart om 19.00 uur in het Ontmoetingscentrum, Kerkplein 5 te Raamsdonk
Woensdag 23 maart om 19.00 uur in Dorpshuis De Haven, Pieter Breughelstraat 15 te Raamsdonksveer
Woensdag 30 maart om 19.00 uur in De Schattelijn, Vismarktstraat 4A te Geertruidenberg.
Als u wilt meepraten over het accommodatiebeleid in onze gemeente meld u dan aan per mail aan m.vanheel@geertruidenberg.nl

Verslag
Van elke bijeenkomst maken wij een verslag en deze gaat ter kennisneming naar de Raad. Na besluitvorming eind april as. willen wij vervolgens weer bij u terugkomen om gezamenlijk te bezien op welke wijze wij het accommodatiebeleid 2016 handen en voeten kunnen geven. Dan gaat het concreet over “hoe” uw vereniging, uw school, uw instelling, uw sportclub in de toekomst onderdak wordt geboden.

Wij zien met belangstelling naar uw bezoek van een van de drie bijeenkomsten uit.

Bron: Geertruidenberg.nl