• Proefplaatsing: werken met behoud van uitkering gedurende een periode van maximaal 3 maanden met de intentie en afspraak van een concrete baan in het vooruitzicht. Van dit laatste kan alleen worden afgeweken als tijdens de periode van de proefplaatsing overduidelijk blijkt dat de werknemer niet geschikt is voor de functie. Een proefplaatsing is dus bedoeld om in de praktijk te beoordelen of de werknemer geschikt is voor de functie. Van een proefplaatsing kan dan ook geen sprake zijn als de werknemer in het recente verleden dezelfde werkzaamheden al heeft verricht. 3 maanden is de maximale duur van proefplaatsing, deze periode kan enkel ingezet worden indien een persoon langere tijd uit het arbeidsproces is geweest en weer moet wennen aan het verrichten van werk in een bepaald werkritme met het toepassen van werknemersvaardigheden. Indien afstand tot de arbeidsmarkt minder groot is, kan proefplaatsing voor een kortere periode (één of twee maanden) ingezet worden. Gemeente overlegt met werknemer en werkgever over de mogelijke duur van de proefplaatsing.
  • Scholing: gemeente kan een scholing betalen indien deze noodzakelijk is voor het verrichten van de werkzaamheden. Te denken valt hierbij aan een veiligheidscertificaat (VCA) of heftruckcertificaat.
  • Premiekorting: indien u een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder in dienst neemt, kunt u tijdelijk korting krijgen op de WIA/WAO en WW-premie. De hoogte en duur van de korting is van meerdere factoren afhankelijk en kunt u berekening via de subsidiecalculator van UWV en belastingdienst. Als werkgever past u de premiekorting zelf toe bij de loonaangifte. Wel heeft u hiervoor een doelgroepverklaring nodig (waarop staat dat de betrokkene tot de dag van in dienstname een uitkering ontving), deze wordt afgegeven door de gemeente.

Bovenstaande regelingen zijn de meest toepasbare mogelijkheden. Er zijn nog diverse regelingen voor specifieke doelgroepen mogelijk (zoals incidentele loonkostensubsidie, structurele loonkostensubsidie, jobcoaching en werkplekaanpassing). Deze zullen indien van toepassing benoemd worden in het profiel van de individuele klant.