VOG: Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De VOG vindt het belangrijk dat de belangen van de leden zo goed mogelijk behartigd worden. Informeren is een belangrijke taak.

Klik hier om de volledige pagina in “De Langstraat” van 7 maart 2018 te lezen.

24 VRAGEN VAN ONDERNEMERS
Met de gemeenteraadsverkiezing in aantocht, lijkt het de VOG een mooi moment om eens na te gaan hoe de deelnemende politieke partijen tegen een aantal zaken aankijken. Uiteraard op lokaal, economisch belang. Daarom is met behulp van de ondernemers zelf een vragenlijst opgesteld. De lijst met gesloten vragen is door alle partijen ingevuld. Hieronder staat de uitgewerkte vragenlijst. Het geeft een beeld op de zienswijze van elke partij op de genoemde onderwerpen.

RODE DRAAD IN LIJSTTREKKERGESPREKKEN:
Aandacht voor Werk, Duurzaamheid, Hooipolder en de Markt

Mike Hofkens (31, Lokaal+), Berrie Broeders (35, CDA), Albert Smit(54, Keerpunt’74), Patrick Kok (40, VVD), Kevin van Oort (30, Morgen!), Anke Voulon (35, D66) en Piet de Peuter (64, SVP): dat zijn de zeven lijsttrekkers voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Allemaal bevlogen, ieder met zijn eigen accenten en visies over wat er in de gemeente dient te gebeuren en op welke wijze dat het best vorm en inhoud gegeven kan worden.

De afgelopen vier jaar stonden in het teken van het verleggen van grote taken van de landelijke overheid naar de gemeenten. De Participatiewet en de Wet maatschappelijke  ondersteuning zijn ingevoerd. Partijbreed is waardering voor de huidige wethouder Adriaan de Jongh over de invoering en de bereikte resultaten tot nu toe. Diverse partijen geven aan dat blijvende aandacht in het sociale domein noodzakelijk is. Veel zorg is er ook voor de langdurige werkeloosheid (ook onder de jeugd) en voor mensen met een bijstandsuitkering in de gemeente. Er zijn wel acties in het beleid opgenomen, maar veel partijen vinden dat er wel een schepje bovenop moet. Voor de werkgevers moet het dan met name financieel aantrekkelijker worden om deze inwoners in dienst te nemen.

‘Voor wat, hoort wat’ is het gehoorde principe. Een mooie uitdaging voor de nieuwe wethouder Economische zaken. Uitstoot van fijnstof, heel Nederland van het aardgas af, alternatieve  energie-bronnen met middelen zoals zonnepanelen, windmolens en warmtepompen: duurzaamheid en energieneutraal zijn grote thema’s in de verkiezingsprogramma’s en in de gesprekken.
De lijsttrekkers zijn het er vrijwel unaniem over eens dat het nu hoog tijd wordt om hiermee te starten. De komende vier jaren moeten er grote stappen gezet worden. Niet alleen in het bewustzijn dat het heel anders moet, maar vooral met concrete acties. Zoals het massaal aanbrengen van zonnepanelen, compleet met aantrekkelijke leningen voor de inwoners.
De gemeente als kartrekker, bij sommige partijen opgetuigd als een kennis – en ondersteunings-centrum. Eén partij wil zelfs een parttime wethouder voor klimaat en duurzaamheid (D66). Geen horizonvervuiling door megahoge windmolens is de algemene opvatting: Geertruidenberg heeft al genoeg hoogspanningsmasten.
Morgen! neemt een afwijkend standpunt hierin. Volgens de partij wijst de provincie de molens gewoon toe en dan kun je maar beter zelf de regie blijven voeren. D66 wil de ontwikkelingen nog even afwachten.

Verder willen alle partijen zo snel als mogelijk een volwaardig knooppunt Hooipolder en zien de meeste niet veel heil in het aanleggen van een parallelweg langs de A59. Snelheidsremmende
maatregelen om het sluipverkeer door Raamsdonk tegen te gaan kan op meer bijval rekenen.

De heringerichte Bergse Markt blijft de gemoederen bezig houden. Van kaal, saai en leeg naar
een levendig centrum. Van een urgentieteam dat winkeliers stimuleert(Lokaal+), een ijsbaan in december en elke maand een evenement of een koopzondag(Keerpunt74) tot aan het winkel – en
horecahart (VVD).

Algemene samenvatting
Daarnaast heeft de VOG – redactie met elke lijsttrekker een vraaggesprek gehad. Basis voor dit gesprek was het verkiezingsprogramma. De vragen hadden met name betrekking op de economische passages (aantrekkelijkheid, werkgelegenheid, plannen, regeldruk e.d.) in de diverse teksten.
Het voert te ver om dit per partij uit te werken. Wel is er een algemene samenvatting. In de diverse verkiezingsprogramma’s valt uiteraard nog veel te lezen. Want sommige exemplaren zijn erg uitgebreid en met foto’s uit de drie kernen aantrekkelijk vorm gegeven. In het staatje ‘opmerkelijk’ is van elke partij een niet zo voor de hand liggend onderwerp of idee opgenomen.
In het schema ‘Grootste uitdaging voor de komende 4 jaar’ schetst elke partij het onderwerp, waarop in de komende zittingsperiode de focus op zou moet liggen.
Tot slot is aan de lijsttrekkers gevraagd om een prognose voor het aantal te behalen zetels te doen. Die is naast de uitslag van de vorige verkiezing in 2014 aangegeven.

De VOG bedankt zeer hartelijk de zeven lijsttrekkers voor hun geïnvesteerde tijd en voor de prettige en goede gesprekken met onze webredactie.

Klik hier om de volledige pagina in “De Langstraat” van 7 maart 2018 te lezen.

Bron: VOG Redactie