VOG interviewt VVD

Partij wil: liberale kijk op het leven: vrijheid, verantwoordelijk, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.

Programma is alleen tekst, geen samenvattingen of actiepunten gekaderd of apart aangegeven. Titel ‘Kies voor doen.’  Partij gelooft in de kracht van de gemeente en haar inwoners. Speerpunt is aanpak niet–normaal gedrag.

Vragen:

 1. Ondernemer met vacatures kijkt eerst of deze door werkloze inwoner ingevuld kan worden.
  Middelen voor coaching en participatie. Voor wat hoort wat. Op dit moment werkt het huidige systeem, maar kan meer uitgebreid worden.
 2. Gemeente en bedrijfsleven zetten plan op om vluchtelingen zo snel mogelijk aan het werk krijgt. Of met een baan door een tegenprestatie.
  ‘Niemand op de bank’. Iedereen activeren, benutten van talenten. Hier ook naar kijken bij tegenprestatie (bv toezichthouder zwembad, boodschappen voor ouderen). Zie dat absoluut niet als straf.
 3. Ruimte voor start–ups. Moet op termijn ook door bedrijfsleven gedragen worden.
  Denk o.a. aan ambachten (in de bouw). Je kunt werken met een stimuleringsfonds. Of ‘Beste prijs van Geertruidenberg’. Kan ook een starter zijn (dienst of product). Geweldig als Geertruidenberg een energiecentrum over de volle breedte wordt. Proeftuin waar ondernemers echt wat aan hebben.
 4. Beperkte uitbreidingen bedrijventerreinen ‘Gasthuiswaard en Pontonnier. ‘
  Door aanleg nieuwe weg, kan in Geertruidenberg een beter bedrijventerrein worden aangelegd. Pleit voor veel meer aandacht voor kenniseconomie, b.v. advies– en energiebureaus. Nu zijn deze bedrijven in deze regio zeer dun gezaaid.
 5. Meer ruimte voor ondernemers door minder regels.
  Voorbeeld: nieuwe Omgevingswet 2021: veel meer mandateren naar het College. Ander voorbeeld: de huidige APV is een gedrocht.
 6. Speciale aandacht voor winkels ( b.v. lezing met drankje ) door eendagsvergunning af te geven. meer flexibiliteit.
  Belangrijke voorwaarde hiervoor: ondernemers moeten elkaar wat gunnen en veel beter gaan samenwerken.
 7. Ruimer bestemmingsplan om zo voor ZZP–ers gemakkelijker te maken om een kantoor aan huis, een webwinkel of thuisbedrijf te starten.
  Wat ruimer omgaan met bestemmingsplannen is hiervoor nodig. Nu bestaat risico voor vergoeding van de planschade. Voorstander dat de Markt in Geertruidenberg echt het winkel– en horecacentrum wordt.
 8. Afschaffen precariorechten en toeristenbelasting (leveren beperkte opbrengst, veel administratie). Zo ondernemerschap belonen.
  Terecht dat dit gaat gebeuren. Had veel eerder moeten gebeuren. Je moet uiteraard wel dekking in de begroting hiervoor vinden.
 9. Gemeente is geen ondernemer: alle activiteiten afstoten die ook door de markt gedaan kunnen worden.
  Terug in eigen beheer nemen van b.v. maai– en onkruidbestrijding is lariekoek. Gemeente vergeet nu gewoon nauwkeurig de afspraken op papier te zetten, te controleren en de commerciële partij er vervolgens op aan te spreken. Wil graag met de VOG een app ontwikkelen, waarop vraag en aanbod bij aanbestedingen/inkoop direct te bekijken valt.

Opmerkelijk:

 • Werkt samen met afdeling Drimmelen (Brabantse Biesbosch).
 • Volwaardig knooppunt Hooipolder.
 • Stimuleren lokaal netwerk voor hoger opgeleiden.
  Hebben we gewoon nodig. Net als woningen voor de bovenkant van de markt. Elke schakel is belangrijk.
 • Shuttlebus busstation Raamsdonksveer naar bedrijventerreinen.
  Zodat het vervoer van bijvoorbeeld voor mensen met een beperking gemakkelijk gemaakt wordt.
 • Experiment om bewoners integraal advies bij lastig onderwerp te laten geven.
  Er zijn zoveel mensen met expertise op specifiek terrein. Veel meer deze Knowhow inzetten en gebruiken.
 • Starten digitaal inwonerspanel (‘Beste idee….)
  Sluit aan bij het vorige: gebruik het potentieel.
 • Right to Challenge (recht sinds 2014) serieus werk van maken
  Nu nog alleen in de zorg: de zorgvrager mag eigen aanbieders kiezen, mits deze voldoen aan de voorwaarden ( o.a. professioneel, marktconform) om zo maatwerk te kunnen leveren. Voor de ondernemer zou dit ook moeten kunnen.

Economie / werkgelegenheid / aantrekkelijkheid?
Heel veel suggesties en ideeën zitten in de antwoorden verweven.

Grootste uitdaging voor de komende 4 jaar:
Hard maken en inzetten om meer synergie te realiseren tussen de functies werken, wonen en recreëren (toerisme). Dit is enkel mogelijk middels een daadkrachtig bestuur en beleidscontinuïteit.

Tot slot:

 • Lijsttrekker wil graag na de verkiezingen met de VOG overleggen over de economische uitvoeringsagenda.
 • Pleit voor een structureel kwartaaloverleg. In de vorm van het rondetafel–gesprek of met de fractie.
 • Is bereid om aan ondernemers toelichting op de matrix te geven.

Dit interview heeft plaatsgevonden op 18 februari 2018 op basis van het Verkiezingsprogramma van de VVD. De VOG Redactie bedankt Patrick Kok (lijsttrekker VVD)  voor het gesprek.

Toelichting van Patrick Kok op dit interview:

Geachte VOG Redactie,

Langs deze weg een korte reactie:

Algemeen: In de inleiding wordt gesteld dat wij geen speerpunten hebben. Dat is onjuist in VVD speerpunten tref je onze speerpunten aan. Daarnaast verwijs ik graag naar het artikel van BN de Stem van deze week, waarin uitgebreid stil wordt gestaan bij onze zienswijze op de ‘BV gemeente Geertruidenberg’.

Hieronder per punt onze op- en aanmerkingen:

 1. Middelen voor plaatsing, coaching, begeleiding en opleiding e.d. moeten er wel zijn. Zoals aangegeven zijn wij bereid om de uitkering gedurende een periode van bijvoorbeeld 6 tot 8 maanden beschikbaar te stellen voor bedrijven.
 2. Wij vinden dat de gemeente het initiatief moet nemen tot ’Het Beste Idee van Geertruidenberg’. Dit houdt in dat inwoners, ondernemers en/of organisaties ieder jaar worden uitgenodigd hun beste idee voor een door hen zelf uit te voeren aanpak van een vraagstuk in onze gemeente uit te werken en te presenteren. De ideeën worden beoordeeld door een jury van deskundigen uit onze gemeente en een aantal beste ideeën worden beloond met een éénmalige bijdrage (bijvoorbeeld innovatiesubsidie) vanuit de gemeente.
 3. Uitbreiding en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen zijn ons inziens van belang. Zeker als onze gemeente de proeftuin voor nieuwe energie wordt. Kansen ontstaan ook als bijvoorbeeld de Centraleweg aansluiting krijgt op de A59 nabij Statendam (af- en oprit 33).
 4. Hier dient ook de evenementennota genoemd te worden.
 5. Hiermee wordt met name bedoelt dat er behoefte is aan flexibiliteit en minder regels. Ondernemers moeten ruimte krijgen om te ondernemen, zeker in een snel veranderende markt.
 6. Primair zal de flexibiliteit van bestemmingsplannen bedoelt zijn om op bestaande bedrijventerreinen tot herstructurering en revitalisering te komen. Bestemmingsplannen moeten uitnodigen om te investeren. Dit draagt bij aan een gezond en goed functionerend bedrijventerrein. Dit geld natuurlijk ook voor de winkeliers en horeca, echter dient hier een goed woon- en leefklimaat ook mee te wegen.

Als laatste gaat over mijn eigen profiel. Momenteel ben ik namens BNG Gebiedsontwikkeling BV, (100% dochter van de Bank Nederlandse Gemeente NV) statutair directeur van meerdere ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland. Hierbij gaat het om gebieds- en vastgoedontwikkeling, waarbij samenwerkingsverbanden worden aangegaan met bijvoorbeeld private ontwikkelaars, woningbouwcorporaties, provincies en gemeenten.

Langs deze weg dank voor de mogelijkheid om te reageren. Wij vinden het een fantastisch initiatief en wensen ook na de verkiezingen in gesprek te blijven met de VOG en haar leden.

Met vriendelijke groet,

Patrick Kok
(fractievoorzitter VVD afdeling Geertruidenberg)