Werkgroep Pontonnier opgericht

Voor bedrijventerrein Dombosch is reeds enkele jaren een werkgroep – bestaande uit ondernemers – actief en ook voor bedrijventerrein Gasthuiswaard is juli vorig jaar een werkgroep opgericht. Naar aanleiding van enkele lopende problematieken hebben nu ook de ondernemers op bedrijventerrein de Pontonnier besloten een collectief te vormen als werkgroep binnen ondernemersvereniging VOG.

De werkgroep Dombosch is binnen de VOG de langst lopende werkgroep voor een specifiek bedrijventerrein en heeft zich ten doel gesteld om deelgebieden van het rapport ‘Lange Termijnvisie Duurzaam Dombosch’ (november 2002) te vertalen naar de praktijk van vandaag en te borgen voor de toekomst. Reeds enkele jaren poogt de gemeente te komen tot een (ontwerp) bestemmingsplan Dombosch – huidige bestemmingsplan is reeds enkele jaren aan vervanging toe – en hierbij is de VOG als belangrijke gesprekspartner betrokken. Gelet op de belangen welke tav Dombosch spelen worden de zaken van deze werkgroep direct door het VOG-bestuur waargenomen. Het VOG-bestuur is nu in afwachting van het college aangezien zij hebben aangegeven dat er eerst een ‘overkoepelend beleid’ moet worden vastgesteld alvorens dit bestemmingsplan in procedure kan gaan.

De werkgroep Gasthuiswaard is juli 2006 opgericht toen het voorontwerp bestemmingsplan Gasthuiswaard – tot de verbazing van diverse partijen – in de zomervakantieperiode ter inzage werd gelegd. Diverse ondernemers bleken bemerkingen op dit voorontwerp te hebben en naar aanleiding hiervan besloten de ondernemers tot het instellen van een werkgroep. Momenteel vindt er overleg plaats tussen werkgroep en de gemeente waarbij oa de mogelijkheid tot bedrijfsuitbreiding, geluidscontouren en mileurisico’s belangrijke gespreksonderwerpen zijn.

De werkgroep Pontonnier is recentelijk ontstaan nadat ondernemers elkaar spraken over de huidige beveiligingsproblematiek op betreffende bedrijventerrein. Een bedrijf op dit bedrijventerrein heeft op dit moment namelijk statistisch de kans dat hij circa 2 keer per jaar wordt getroffen door een inbraak!? Tijdens overleg werden echter ook andere zaken opgemerkt waarvoor men aandacht wenst (oa infrastructuur, parkeren, groenvoorziening, enz.) waarna ondernemers besloten hebben tot het instellen van een werkgroep voor dit bedrijventerrein. Werkgroep wordt op dit moment ‘opgetuigd’ waarna in mei vervolgoverleg tussen de ondernemers plaats gaat vinden.

Meer info over een actieve werkgroep is te verkrijgen via het mailadres info@vogweb.nl .