Zienswijze VOG op bestemmingsplan

T/m 21 augustus ligt het voorontwerp bestemmingsplan ‘Gasthuiswaard’ ter inzage bij de gemeente. Het bestuur van ondernemersvereniging VOG heeft afgelopen weken intensief overleg gevoerd met oa ondernemers en de Kamer van Koophandel. Resultaat is bijgevoegd totaaloverzicht ‘Bemerkingen bestemmingsplan Gasthuiswaard’.

Zoals eerder gesteld was primair uitgangspunt bij beoordelen voorontwerp bestemmingsplan of er sprake was van een randvoorwaardenscheppende en stimulerende rol van de zijde van de gemeente (uitgangspunt coalitieprogramma 2006-2010). Toen hierover echter twijfels rezen is het volledige voorontwerp geanalyseerd met als resultaat een totaaloverzicht van bemerkingen (zie link naar bestand aan onderzijde van deze pagina).

  • Onvoldoende onderbouwd in het ontwerpbestemmingsplan is of een verdere ontwikkeling van Gasthuiswaard op korte en/of middellange termijn nodig is
  • Gevestigde en nieuwe bedrijven worden beperkt in hun functioneren en ontwikkeling
  • Bedrijven vallend in milieucategorie 4 liggen dicht tegen de (nieuw te realiseren) woonkern aan, toekomstige geluidsproblemen zijn hierbij te verwachten
  • Beperkingen van bouwhoogtes en bebouwingspercentages worden toegepast
  • enz.

Zowel bij ondernemersvereniging VOG als individuele ondernemers bestaat zorg over deze ontwikkelingen en er zal getracht worden om in overleg met de gemeente tot een voor alle partijen aanvaardbaar bestemmingsplan te komen. Een bestemmingsplan waarbij bedrijven de mogelijkheid hebben zich te vestigen, te ontwikkelen en te ontplooien.

Bij de inspraakbijeenkomst van de gemeente 14 augustus liet de wethouder bij zijn inleiding de woorden “procederen” en “strijdpunten” vallen. Het niveau van overleg dat ondernemersvereniging VOG niet wenst, doch dat (indien noodzakelijk) vanzelfsprekend wel gehanteerd zal worden. Tevens gaf de wethouder aan dat hij voornemens is dit bestemmingsplan binnen 4 maanden en daarmee voor 1 januari as af te werken. Om meerdere redenen achten wij dit een ambitieuze termijn en wachten de ontwikkelingen af.