Zorgen over Bergse financiële situatie

De gemeente Geetruidenberg heeft op dit moment een tekort van een miljoen euro op de begroting voor dit jaar. Dat blijkt uit de financiële rapportage van de gemeenten over de eerste vijf maanden van het jaar. “Een fors tekort”, meent wethouder Louise Laurijssen (Financiën), die concludeert dat er in de periode waarover de rapportage bericht, vooral meer uitgaven zijn gedaan.

“Kijkend naar wat we begroot hebben en wat daar tot op heden aan inkomsten en uitgaven tegenover staan, vind ik dat we redelijk goed in de pas lopen. We hebben daarnaast echter fors meer uitgaven die direct voortkomen uit de economische situatie waarin we ons bevinden. Dat zijn forse kostenposten, waar we zelf eigenlijk geen invloed op kunnen uitoefenen. Zo krijgen we ruim drie ton minder algemene uitkering van het rijk en doen er daarnaast veel meer mensen dan we begroot hadden, een beroep op onze gemeentelijke uitkeringen.”

Vooral de werkloosheidsuitkering kost de gemeente veel extra geld, rond de vier ton. Daarnaast geeft de gemeente Geertruidenberg zo’n 80.000 euro meer uit aan de Wmo dan begroot. Een miljoen in de min is de stand van zaken na vijf maanden, een actuele prognose voor het eind van het jaar komt al wat minder hard aan: min zes ton. Dat heeft vooral te maken met een extra toelage uit de septembercirculaire, eveneens een onderdeel van de algemene uitkering.

De wethouder is toch wel enigszins verrast door de snelheid waarmee de gevolgen van de economische crisis zich in het huishoudboekje van Geertruidenberg doen voelen. “Ik vind dat de gevolgen van de recessie sneller zijn gekomen dan verwacht. Normaal duurt het langer voor mensen op een uitkering zijn aangewezen.”

Al met al kan de huidige financiële situatie niet zonder gevolgen blijven voor de begroting voor de komende jaren. De wethouder: “Daar zullen we bij de behandeling van de begroting voor 2010, eind volgende maand, al mee te maken krijgen. Maar ik maak me ook zorgen over de begrotingen voor de achterliggende jaren.”